OГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

О Г Л А С

O СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на локацијици намењеној за забавне садржаје за децу

I

Опис локације, намена, време коришћења и почетна цена накнаде

ЛОКАЦИЈА БР. 9 – забавни садржаји за децу

Опис – локација на Градском тргу

Број места и површина – 1 место, од 15 m2 до 30m2

Време коришћења – најмање 45 дана, од дана закључења уговора до 30. септембра

Почетна цена накнаде 40,00 дин/m2 дневно

Висина депозита – 5.000,00 динара

II

Начин спровођења поступка и услови за учешће у јавном надметању

Јавно надметање спровешће се прикупљањем писаних понуда. Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна лица и физичка лица, која доставе уредне понуде у року назначеном у огласу.

Право учешћа у поступку јавног надметања за локације предвиђене за продају пољопривредних производа-бостана имају само регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Ћуприја. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе важећу потврду о упису у регистар или легитимацију.

Писане понуде се подносе у затвореној коверти на адресу:

Општина Ћуприја

Улица 13. октобра бр.7

35230 Ћуприја

за Комисију за спровођење поступка јавног надметања

за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера

на површинама јавне намене

са назнаком:

ПОНУДА – (локација бр.____место бр.____)НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се подносе препорученом поштанском пошиљком или се могу предати лично на шалтеру бр. 2 Услужног центра Општинске управе општине Ћуприја, улица 13. октобра бр. 7, у року у коме траје Оглас.

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ: 19.07.2019. године.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

  1. уредно попуњен  обаразац понуде, који је саставни део огласа и може се преузети на интернет адреси: www.cuprija.rs или на шалтеру бр. 2 Услужног центра Општинске управе општине Ћуприја

  2. доказ о уплати депозита, који се уплаћује на депозитни рачун општине Ћуприја бр. 840-762804-43, модел 97 позив на број 96-033.

  3. уверење Одељења локалне пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја о измиреним обавезама по основу изворних прихода јединице локалне самоуправе

  4. Решење АПР о упису у Регистар привредних субјеката

Неуредне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Неуредна је понуда која не садржи све елементе утврђене огласом, а неблаговременом ће се сматрати понуда која је приспела након рока за достављање понудa. Понуђач може опозвaти понуду најкасније до истека рока за достављање понудa.

Поступак прикупљања писаних понуда сматра се успелим у случају достављања најмање једне исправне понуде.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОДРЖАЋЕ СЕ:22.07.2019. године у 10 часова, у сали за састанке Општинске управе општине Ћуприја.

Позивају се понуђачи да присуствују отварању понуда.

Отварању понуда приступиће се и уколико неко од понуђача не буде присуствовао.

III

Права и дужности учесника у јавном надметању

По завршетку јавног надметања, Комисија ће донети одлуку о избору најповољније понуде (у даљем тексту: Одлука) и доставити је свим понуђачима. Против ове Одлуке допуштен је приговор Општинском већу општине Ћуприја, у року од 8 дана од дана пријема исте.

По коначности Одлуке свим понуђачима биће враћен депозит, изузев понуђача који је дао најповољнију понуду, коме ће депозит бити урачунат у цену. Понуђачи су дужни да приликом подношења понуда наведу број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

По спроведеном јавном надметању Комисија доставља Одлуку надлежном Одељењу, које доноси решење о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (у даљем тексту: Решење), које треба да садржи: место, површину која се заузима, намену привременог објекта, време коришћења, висину накнаде, као и обавезу корисника да закључи уговор о привременом коришћењу површине јавне намене (у даљем тексту: Уговор) са Општином Ћуприја, у року од 15 дана, од дана пријема Решења.

Уколико подносилац писане понуде, који буде изабран за најповољнијег понуђача, у року од 15 дана од дана пријема Решења, не закључи Уговор са Општином Ћуприја, губи право на враћање депозита.

IV

Начин коришћења мањих монтажнних објеката привременог карактера

на површинама јавне намене

Корисник је дужан да мањи монтажни објекат привременог карактера, који је постављен на површини јавне намене путем јавног надметања, користи у складу са Решењем и Уговором закљученим са Општином Ћуприја.

Корисник је дужан да сноси трошкове прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, трошкове за утрошену електричну енергију, трошкове утрошка воде, одржавања и чишћења монтажног објекта и јавне површине око њега, као и остале трошкове комуналних услуга.

Корисник је дужан да мањи монтажни објекат привременог карактера и простор око њега одржава уредно, да га редовно чисти, да не оштећује површину јавне намене, не лагерује и оставља предмете и ствари и да га држи у исправном стању.

Постављени мањи монтажни објекат привременог карактера на површинама јавне намене корисник не може издати у закуп или подзакуп, односно пренети право коришћења другом лицу уговором о пословно-техничкој сарадњи, нити било којим другим уговором.

За све детаљније информације у вези Огласа обратити се Ивани Шћепановић, на телефон 035/8470-248, локал 107 или лично, канцеларија бр.19 Општинске управе општине Ћуприја.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Комисија за спровођење поступка јавног надметања

за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера

на површинама јавне намене

БРОЈ: 06-124/2019-01-1 од 12.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ивана Шћепановић, дипл.правник

Коментари

Be the first to comment on this article

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Иди на ТОП