ПРИКУПЉАЈУ СЕ ПИСАНЕ ПОНУДЕ ЗА ЗАКУП ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 44/20 ) и Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп ствари у јавној својини Општине Ћуприја, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја дана 24.11.2020. објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЗА ЗАКУП ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

 

1. ПРЕДМЕТ ЗAКУПA

1. Расписује се Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) и то:

  • Пословног простора у улици Карађорђева 77, у Ћуприји, површине 48,97 м², на кп.бр.1893/3, КО Ћуприја град.

  • Пословног простора у улици Карађорђева 37-39, у Ћуприји, површине 19,09 м², на кп.бр. 1352/2, КО Ћуприја град

са роком закупа пословног простора у трајању од 5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

Контакт особа: Драгана Милановић, тел. 035/8150905

2. Почетна цена закупнине за пословни простор који се даје у закуп је 500,оо динара по м² месечно, односно

  • за пословни простор на адреси Карађорђева 77 укупно износи 24.485,оо динара месечно

  • за пословни простор на адреси Карађорђева 37-39 укупно износи 9.545,оо динара месечно

3. Непокретност из овог Огласа даје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Ћуприја у периоду од 10-15 часова

5. Обилазак непокретности које се дају у закуп, може се вршити сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 10-15 часова.

6. Све трошкове који настану по основу закупа предметне непокретности сносиће лице које за напред наведену непокретност закључи уговор о закупу.

7. Непокретности из овог Огласа дају се у закуп искључиво ради обављања комерцијално – пословне делатности и не могу се користити у друге сврхе.

8. Закупац је дужан да пословни простор користи искључиво у сопствене сврхе и не може га давати у подзакуп.

9. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца, односно општине Ћуприја

2. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

1. Право на учешће у поступку има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) му није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности, у року од две године пре објављивања јавног позива, односно подношења захтева за одређивање за закупца;

3) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, за чије обављање је простор намењен односно коју жели да обавља, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, а поседовање пословног простора није услов за издавање дозволе.

4) је уплатио депозит

2. Испуњеност услова из претходног члана овог Огласа понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1) извода из регистра надлежног органа;

2) потврде надлежног органа којом доказује да му није изречена мера забране обављања делатности;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

4) доказа о улати депозита:

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести Општину Ћуприја и да је документује на прописани начин.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

1. формулар за пријављивање – уредно попуњен;

2. пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

3. решење АПР или другог органа надлежног за регистрацију – копија;

4. оснивачки акт за правна лица;

5. опис делатности коју понуђач жели у пословном простору да обавља и која одговара сврси и намени простора;

6. фотокопија личне карте лица овлашћеног за заступање;

7. висина понуђене закупнине исказана по m² месечно, у укупном износу за пословни објекат

8. копија решења о додељивању ПИБ-a

9. доказ о уплати депозита

10. број рачуна на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита.

Пријаве за учешће се подносе сваког радног дана до 15,30 часова, најкасније дана 11.12.2020. године, у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – за Комисију за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја

на адресу:

Општина Ћуприја,

Улица 13. октобар бр.7,

35230 Ћуприја

На задњој страни коверте обавезно назначити подносиоца понуде.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,30 сати дана 11.12.2020. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које су поднете до наведеног рока.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје Општини Ћуприја, под условом да пошиљка стигне на писарницу Општинске управе општине Ћуприја до дана отварања понуда.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

5. ДЕПОЗИТ

Подносилац пријаве дужан је да приликом подношења пријаве достави доказ о положеном депозиту у износу

  • за пословни простор на адреси Карађорђева 77 укупно износи 24.485,00 динара месечно

  • за пословни простор на адреси Карађорђева 37-39 укупно износи 9.545,00 динара месечно

и то на депозитни рачун Општине Ћуприја број: 840-762804-43, модел 97, позив на број 96-033 

Подносилац пријаве је дужан да приликом подношења пријаве наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа по коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од дана доношења Одлуке не закључи Уговор о закупу изузев ако је до незакључења уговора дошло искључиво кривицом Општине Ћуприја.

6. ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Отварање понуда одржаће се дана 15.12.2020. године, са почетком у 11,00 часова у сали за састанке Општине Ћуприја, Улица 13. октобар бр.7, у Ћуприји.

По окончању поступка отварања понуда, а најкасније у року од пет дана, комисија ће приступити утврђивању најповољнијег понуђача.

Избор најповољнијег понуђача у поступку прикупљања понуда се врши на основу критеријума економски најповољније понуде или критеријума највише понуђене цене.

7. КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми којима се руководи комисија приликом предлагања најповољнијег понуђача и председник општине Ћуприја приликом доношења одлуке, када се избор најповољнијег понуђача врши по критеријуму економски најповољније понуде, су следећи:

висина понуђене закупнине;

делатност коју понуђач жели да обавља а која је у складу са утврђеном сврхом и наменом пословног простора;

висину инвестиционих улагања које будући закупац има намеру да уложи у адаптацију непокретнсости

  • квалитет средстава за обезбеђење плаћања будуће закупнине

  • број радника који ће запослити у непокретности

8. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Закуподавни однос заснива се потписивањем уговора о закупу који међусобно закључују Општина Ћуприја као закуподавац и лице ком је одлуком председника општине Ћуприја додељен пословни простор на коришћење, као закупац.

Уговор у име Општине Ћуприја потписује председник општине Ћуприја,а у име закупца лице овлашћено за заступање.

https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2020/11/Formular-za-prijavu.doc

Овај медијски пројекат је суфинансиран средствима општине Ћуприја. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Коментари

Be the first to comment on this article

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Иди на ТОП